For deg med mye gjeld og gjeldsproblemer så er din kredittverdighet eller kredittscore et aktuelt tema som du bør være klar over hva innebærer. I forbindelse med din kredittverdighet er det i noen tilfeller en del relativt enkle ting du selv kan foreta deg for å gi store positive utslag på din kredittverdighet samt en del ting du bør være oppmerksom på for å unngå å bli stemplet som betalingsudyktig.

Finnes det muligheter for å få lån uten kredittsjekk?

Idagens finansmarked finnes det ingen seriøse aktører som gir lån og kreditter uten forutgående kreditsjekk. Dette innebærer at dersom du er registrert som en dårlig betaler med betalingsanmerkninger så kan du i praksis glemme å få innvilget produkter som lån i forskjellige varianter, kredittkort og andre tradisjonelle bankprodukter som innebærer et element av kreditt. Alt som medfører et element av kreditt medfører en ekstra risiko for finansinstitusjonen dersom de innvilger dette til personer med betalingsanmerkninger eller dårlig kredittverdighet av andre årsaker.

Når ovenstående er sagt så har det de siste årene dukket opp en del aktører som tilbyr forskjellige refinansieringsløsninger til personer med gjeldsproblemer og betalingsanmerkninger. Et fellestrekk for disse er imidlertid at de priser sine tjenester høyt, spesielt med et ekstremt høyt etableringsgebyr, samt at de uansett ikke innvilger lån uten tilstrekkelig sikkerhet. Slike banker vil normalt aldri gi lån til personer med gjeldsproblemer og betalingsanmerkninger uten at disse kan stille sikkerhet for lånet enten ved pant i egen bolig eller ved pant i andre sin bolig (normalt foreldre eller andre nære familiemedlemmer). Dersom du har tilgang på sikkerhet i form av bolig med friverdi bør du alltid oppsøke en tradisjonell bank først da du normalt vil få vesentlig bedre betingelser på et refinansieringslån i en slik bank enn du vil oppnå hos en bank som har spesialisert seg på å gi lån til gjeldsofre.

Dersom din bank ikke er villig til å gi deg lån og du skal stille sikkerhet med pant i bolig til et familiemedlem så kan det alternativt være en ide å oppsøke banken til den som stiller opp for deg sammen med den aktuelle personen. Veldig ofte kan det faktisk være en god ide at personen som stiller opp med sikkerhet for deg står som medlåntaker på lånet istedenfor å bare stille egen bolig som sikkerhet. Boligen må nok stilles som sikkerhet uansett men en slik løsning medfører liten ekstra risiko for denne personen, snarere tvert imot så får den bedre innsikt i hvordan du betjener lånet og rett til å forsette å betjene lånet ved ditt mislighold. Mulighetene for å få innvilget lånet vil også være betydelig bedre ved en slik løsning men vær forberedt på at banken til denne personen nok vil forsøke å advare mot risikoen ved å stille opp for deg på denne måten.

Hva avgjør min kredittverdighet?

For å foreta en kredittvurdering av deg så benytter kreditor/ banken seg av tjenestene til et kredittopplysningsbyrå. Disse henter inn opplysninger fra en rekke offentlige kilder samt inkassoselskap med konsesjon til å drive inkassovirksomhet i Norge. Ut i fra disse kildene har kredittopplysningsbyråene over tid sett hvilke mønstre som skiller gode betaler fra dårlige betalere og har på bakgrunn av historiske erfaringer i sammenheng med innhentete opplysninger lagd en risikoanalyse av hver enkelt sin kredittverdighet. Jo bedre kredittverdighet jo mindre risiko for mislighold av lån og kreditter.

Det er åpenbart at betalingsanmerkninger er ødeleggende i denne sammenheng og høy inntekt er positiv, dog har høy inntekt lavere betydning enn mange tror. En av de viktigste faktorene som avgjør din kredittverdighet er stabilitet. Erfaringer viser at personer som flytter ofte og har ujevn skatt og  inntekt oftere misligholder gjeld en godt etablerte personer med stabilt bosted og  inntekt med en svak oppadgående trend som tyder på stabilt arbeidsforhold med jevn årlig lønnsvekst. Det å være involvert i næringsvirksom er et annet forhold mange tror vil bedre deres kredittverdighet men ofte har det motsatt effekt. Næringsinteresser medfører ansvar som igjen er en risiko for å bli sittende igjen med et økonomisk ansvar i en aller annen form.

Andre forhold som har betydning er bosted, alder, frivillig eller tvungne pantsettelser i eiendeler og mye mer. Du kan lese mer utfyllende om kriterier ved kredittvurdering i denne artikkelen på kredittvurdering.net.

Hva kan jeg gjøre for å bedre min kredittverdighet?

  1. Gjør det du kan for å bli kvitt betalingsanmerkninger. Dette er det desidert viktigste enkelttiltaket da betalingsanmerkninger automatisk stempler deg som en dårlig betaler hos kredittopplysningsbyråene og du vil neppe få innvilget lån eller kreditter av noen som foretar en kredittsjekk av deg.
  2. Streb etter stabilitet og oppadgående inntekt. Dett er gjerne noe som tar tid men som bedrer din kredittverdighet vesentlig over tid.
  3. Bli kvitt unødvendige næringsinteresser. Står du registrert med et gammelt "dødt" enkeltmannsforetak eller som vara medlem i en innaktiv forening eller stiftelse? Ta den lille jobben med å slette firmaet eller bli fjernet fra slike interesser på annen måte og opplev en liten men rask forbedring i din kredittverdighet.

Oppsummert så er det vesenlig å gjøre det du kan for å unngå betalingsanmerkninger i første omgang og dersom uhellet først er ute må du gjøre det du kan for å få dem slettet så fort som mulig. Ved omfattende og langvarige gjeldsproblemer med mange betalingsanmerkninger på store beløp må du vurdere å søke hjelp fra en gjeldsrådgiver og eventuelt søke gjeldsordning via namsmannen. Det er forøvrig alltid fornuftig å strebe etter en stabil og god inntekt med oppadgående trend fra år til år, ikke bare av hensyn til kredittverdighetene men for å sikre seg en trygg og god hverdag som du og din familie kan basere seg på.